Chính trị

Ả-rập Xê-út theo chế độ quân chủ chuyên chế. Thiết chế nhà nước là Hoàng gia của dòng họ Xê-út. Theo Đạo luật cơ bản năm 1992, Hiến pháp Ả-rập Xê-út là kinh Cô-ran; luật Hồi giáo Sharia là bộ luật chính thức của đất nước. Giới tăng lữ Hồi giáo (dòng Sunni) có ảnh hưởng rất lớn trong hệ thống chính trị và xã hội.
– Ả-rập Xê-út có Quốc vương kiêm Thủ tướng; Hoàng Thái tử là Bộ trưởng Nội vụ (người thứ hai, sau Quốc vương); một Hoàng tử là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; có Chủ tịch Hội đồng Tư vấn (tương đương với Chủ tịch Quốc hội).
– Năm 1953, Quốc vương lập ra Hội đồng Bộ trưởng do Thủ tướng đứng đầu. Thủ tướng và các thành viên chính phủ do Quốc vương chỉ định và chịu trách nhiệm trước Quốc vương.
– Sau khi Quốc vương Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud nắm quyền điều hành đất nước từ năm 2005, Ả-rập Xê-út đã có một số bước tiến theo hướng dân chủ hoá xã hội, cải thiện bình đẳng giới, ưu tiên phát triển kinh tế… Hội đồng Shura ( Hội đồng Tư vấn) là cơ quan lập pháp của Ả-rập Xê-út được thành lập từ năm 1927, sau 4 lần thay đổi qua các đời Quốc Vương, hiện nay Hội đồng Shura bao gồm 150 thành viên (trong đó có 06 nữ). Toàn bộ các thành viên Hội đồng do Quốc vương bổ nhiệm với nhiệm kỳ 04 năm. Hội đồng có thẩm quyền đệ trình các dự luật để Nội các thông qua; xem xét và chỉnh sửa các dự thảo luật và yêu cầu các Bộ trưởng (không phải là thành viên hoàng tộc) giải thích chính sách. Cuối năm 2003, Hội đồng Shura chính thức trở thành thành viên của Liên minh Nghị viện Quốc tế.
– Ả-rập Xê-út là thành viên Liên Hợp Quốc, Hội đồng hợp tác vùng Vịnh, Quỹ tiền tệ Quốc tế, Tổ chức Hội nghị Hồi giáo, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, G20, Tổ chức Không Liên kết…