Chính trị

Hệ thống chính quyền Đài Loan được thành lập theo hiến pháp. Tổng thống là nguyên thủ quốc gia và là người đứng đầu quân đội Đài Loan. Tổng thống do người dân trực tiếp bầu ra, có nhiệm kỳ bốn năm và có thể được bầu thêm một nhiệm kỳ nữa.