Chính trị

Hàn Quốc có hình thức Chính phủ dân chủ dựa theo nguyên tắc phân chia quyền lực và hệ thống kiểm tra có đối trọng. Tổng thống do dân bầu trực tiếp. Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất. Thủ tướng do Tổng thống chỉ định và lãnh đạo Chính phủ.