Chính trị

– Hiến pháp Nhật Bản: Hiến pháp Nhật được công bố ngày 11/3/1946, có hiệu lực ngày 3/5/1947. Hiến pháp quy định Nhật Bản theo chế độ Hoàng Đế,  theo chính thể quân chủ lập hiến, Nhà Vua đứng đầu và tượng trưng cho quyền lực của đất nước; còn việc quản lý và điều hành đất nước là Thủ tướng và nội các.

–  Hệ thống chính trị: được xây dựng và tồn tại trên nguyên tắc tam quyền phân lập, tách biệt các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; 3 cơ quan này kiềm chế và hỗ trợ lẫn nhau.