Chính trị

Malaysia là một quốc gia quân chủ lập hiến, hệ thống chính phủ theo mô hình nghị viện. Nguyên thủ quốc gia là Quốc vương, được bầu theo nhiệm kỳ 5 năm từ tiểu vương thế tập của 9 trong số 13 bang bầu ra.
– Quyền hành pháp được trao cho nội các, do Thủ tướng lãnh đạo (Thủ tường là thành viên của Hạ viện, được Quốc vương chuẩn thuận)
– Thượng nghị viện gồm 70 thành viên, nhiệm kỳ 3 năm, trong đó có 40 thành viên do nhà vua chỉ định, số còn lại do các hội đồng bang và vùng lãnh thổ bầu (mỗi hội đồng bang và vùng lãnh thổ bầu 2 thành viên).
– Hạ nghị viện gồm 192 thành viên được bầu bằng tuyển cử phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 5 năm. Sau khi bầu Hạ nghị viện, lãnh đạo của Đảng đa số trong Hạ nghị viện sẽ trở thành Thủ tướng. Thủ tướng chỉ định các thành viên của Nội các. Các bang đều có chính phủ riêng.