Dân số

Đài Loan có khoảng 25 triệu người, phân bổ đồng đều giữa các khu vực. 98% dân số là người Hán, người bản địa chiếm 84%. Đài Loan có 4 nhóm dân tộc chính: bộ tộc bản xứ chiếm khoảng 1,7 %, có bộ tộc đã sinh sống ở Đài Loan hàng nghìn năm; người Phúc Lão chiếm khoảng 73,3 %; người Hakka 12% và người ở tỉnh khác của Trung Quốc sang. Ở Đài Loan nay còn có những người định cư mới như người Việt Nam và người Philipin (do kết hôn với người Đài Loan).