Hành chính

Hàn Quốc có 06 thành phố lớn: Seoul (Xơ-Un) – là thủ đô của Hàn Quốc, Pusan (Pu-san), Kwangju (Quang-giu), Taegu (Te-gu), Chinju (Chin-giu), Yosu (Y-ô-su) và 9 tỉnh trực thuộc Trung ương-các tỉnh, thành phố lại được chia thành các Shi (thành phố trực thuộc tỉnh), Mycon (quận), Kan (hạt), Up (thị trấn).