Kinh tế

Ả-rập Xê-út có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới và dồi dào khí tự nhiên. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào công nghiệp khai thác, sản xuất và buôn bán liên quan đến hai tài nguyên thiên nhiên này (lọc dầu, hóa dầu, phân bón), phần còn lại là dịch vụ (chiếm 31%) và nông nghiệp (2%).
Ả-rập Xê-út có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 740,5 tỷ USD, tỷ lệ tăng trưởng GDP là 6%, GDP theo đầu người là 25.700 USD (so với Việt Nam là 2.564 USD);
Tiền tệ của Ả-rập Xê-út là đồng Rial (SR) (tỷ giá thông thường 1 USD = 3,75 SR).Có tiền giấy và tiền kim loại. Tiền giấy có các mệnh giá 1 Rial, 5 Rial, 10 Rial, 20 Rial, 50 Rial, 100 Rial và 200 Rial. Tiền kim loại có mệnh giá 5 Halalas, 10 Halalas, 25 Halalas và 50 Halalas. 1Rial = 100 Halalas.