Ngôn ngữ

Tiếng Ả Rập được sử dụng trong giao tiếp của các cơ quan Chính phủ. Tuy nhiên, tiếng Anh cũng được sử dụng rộng rãi tại đây.