Ngôn ngữ

Ngôn ngữ chính và duy nhất là tiếng Hàn Quốc.