Ngôn ngữ

Tiếng Nhật được phối hợp từ 3 kiểu chữ: Hán tự (Kanji), Hira¥gana và Kitacana; bên cạnh đó, chữ Latinh (Romanji) cũng được dùng trong tiếng Nhật hiện đại (được biểu thị ở tên, Logo các công ty, quảng cáo, nhãn hiệu hàng hóa và được dạy ở bậc tiểu học).