Ngôn ngữ

Là quốc gia đa dân tộc nên người Malaysia nói nhiều thứ tiếng khác nhau, nhưng tiếng Bahasa Malaisia (tiếng của người thổ dân Mã lai) là ngôn ngữ chính thức. Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi dân tộc sử dụng ngôn ngữ, phương ngữ riêng của dân tộc mình. Phương ngữ tiếng Hoa chủ yếu là tiếng Quảng Đông, Phúc Kiến và Hải Nam. Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh, thương mại và sản xuất.